නිවන් මගනිවන මෝහක්ඛය

මෝහක්ඛය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close