නිවන් මගනිවන ද්වේෂක්ඛය

ද්වේෂක්ඛය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close