නිවන් මගනිවන රාගක්ඛය

රාගක්ඛය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා