අභිධර්මයචෛතසික පෙර භවයේ හටගත් සිත

පෙර භවයේ හටගත් සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close