අභිධර්මයචෛතසික පාප චෛතසික

පාප චෛතසික යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close