ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් සෙයිය මාන, සදිස මාන, හීන මාන

සෙයිය මාන, සදිස මාන, හීන මාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා