ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ජීවත් වීමට අවශ්‍යය රාමුව

ජීවත් වීමට අවශ්‍යය රාමුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා