පටිච්චසමුප්පාදය ��������������� 69

��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close