නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල මාර්ග ඵල ලාභීන්

මාර්ග ඵල ලාභීන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close