භාවනාවද්වාත්තිංසාකාර භාවනාව අභ්‍යන්තර සහ බාහිර කායානුපස්සනාව

අභ්‍යන්තර සහ බාහිර කායානුපස්සනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා