භාවනාව ද්වාත්තිංසාකාර භාවනාව

ද්වාත්තිංසාකාර භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා