සුගතිගාමී වීම ලෝකය හදුනා ගැනිම

ලෝකය හදුනා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close