සුගතිගාමී වීම යථාබූත ඥාණ දර්ශනය

යථාබූත ඥාණ දර්ශනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close