සුගතිගාමී වීම දැකිම සහ අත්දැකීම

දැකිම සහ අත්දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close