ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ඇඳුමෙන් ගන්නා ප්‍රයෝජනය

ඇඳුමෙන් ගන්නා ප්‍රයෝජනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා