නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය සරකානි ශාඛ්‍යයා

සරකානි ශාඛ්‍යයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close