භාවනාවවිදර්ශනාව චන්දරාග නිරෝධය

චන්දරාග නිරෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close