භාවනාව මනේන්ද්‍රිය

මනේන්ද්‍රිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා