සතුන්ගේ පින සහ පව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා