නිවන් මගහේතු පල හේතුවයි ඵලයයි

හේතුවයි ඵලයයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close