නිවන් මගහේතු පල ඵලයයි හේතුවයි

ඵලයයි හේතුවයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close