භාවනාවමෛත්‍රී පාද නැති සත්වයන්ට හිංසා නොකිරීම

පාද නැති සත්වයන්ට හිංසා නොකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close