ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මුදල් භාවිතය

මුදල් භාවිතය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා