සුගතිගාමී වීම යං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං

යං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close