සුගතිගාමී වීම කළ්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය

කළ්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close