අභිධර්මයචෛතසික සංඥා චෛතසික

සංඥා චෛතසික යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close