අභිධර්මයචෛතසික වේදනා චෛතිසික

වේදනා චෛතිසික යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close