දාන කථාපිං පඬුරු වලට අයිති මුදල

පඬුරු වලට අයිති මුදල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close