දාන කථාපූජා සෙනසුරාදා දින විශේෂ පූජාව

සෙනසුරාදා දින විශේෂ පූජාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා