අභිධර්මයචිත්තයසිත සතර අපා ගත සිත්වල ස්වාභාවය

සතර අපා ගත සිත්වල ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close