අභිධර්මයචිත්තයසිත සතර අපා සිත්

සතර අපා සිත් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close