අභිධර්මයචෛතසික මකසිකාර චෛතසිකය

මකසිකාර චෛතසිකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close