නිවන් මගහේතු පල ද්විහේතුක උප්පත්ති

ද්විහේතුක උප්පත්ති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close