භාවනාව භාවනා කල යුත්තේ ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය

භාවනා කල යුත්තේ ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා