භාවනාවවිදර්ශනාව එකලා වාසය

එකලා වාසය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා