භාවනාවවිදර්ශනාව ඒක විහාරය

ඒක විහාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා