නිවන් මගහේතු පල අටලෝ දහම

අටලෝ දහම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close