නිවන් මගතන්හාව ආශා පොදි

ආශා පොදි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා