අභිධර්මයචෛතසික සර්ව චිත්ත සාධාරණ චෛතසික

සර්ව චිත්ත සාධාරණ චෛතසික යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close