පටිච්චසමුප්පාදයතෘෂ්ණාව තෘෂ්ණා උපාදාන නිරෝධ

තෘෂ්ණා උපාදාන නිරෝධ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close