පටිච්චසමුප්පාදයතෘෂ්ණාව තෘෂ්ණා නිරෝධය

තෘෂ්ණා නිරෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close