පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප නාමරූප පච්චයා සලායතනං

නාමරූප පච්චයා සලායතනං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close