සුගතිගාමී වීම අතිතයට ගිය අරමුණු

අතිතයට ගිය අරමුණු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close