සුගතිගාමී වීම දැකීම දැකීම් මාත්‍රයයි

දැකීම දැකීම් මාත්‍රයයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close