සුගතිගාමී වීම දිට්ටේ දිට්ට මත්තං භවිස්සති

දිට්ටේ දිට්ට මත්තං භවිස්සති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close