වරමක් දීමට හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close