පිං අනුමෝදනයෙන් සුඛිත මුදිත වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close