ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයනොපෙනෙන ලෝකයේ කර්ම විපාක තමන්ට උදවු කල අය කරා පිං බලාපොරොත්තුවෙන් ලංවිම

තමන්ට උදවු කල අය කරා පිං බලාපොරොත්තුවෙන් ලංවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close