දාන කථාපූජා දුගී මගී යාචකයන්ට දන් දීම

දුගී මගී යාචකයන්ට දන් දීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close