ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ණය ගණුදෙනු දරුවෝ දෙමවුපියන් වී ණය ගෙවීම

දරුවෝ දෙමවුපියන් වී ණය ගෙවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා